Skip to main content

This job has expired

Director of Governance & Finance / Cyfarwyddwr Llywodraethu a Chyllid

Employer
LLAIS
Location
Hybrid role with some office-based work at any of our offices in Wales
Salary
£59,857 - £69,553 per annum
Closing date
3 Mar 2024

View more

Sector
Central government, Health
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job Details

English

Llais is a new national, independent body set up by the Welsh Government to give the people of Wales a say in how they receive their health and social care services.

Job Overview

Our role is to engage with and listen to the patients and public of Wales. We do this by reaching out to people in their local communities, hearing their views and understanding their experiences of health and social care. We will feed back to decision-makers to help shape and influence future services.

Are you passionate about improving health and social care services in Wales?

A fantastic opportunity has become available at Llais for a Director of Governance & Finance, Band 8b, 37.5 hours per week.

This is a hybrid role, with both remote and office-based working.
 

The ability to communicate in Welsh is desirable.

Main Duties of the job

The post holder will provide leadership, strategic and professional management combined with operational responsibility for financial services/accounting and corporate governance working with the Finance Manager, the Governance Manager and other senior managers in the development and delivery of the  functions and oversee the provision of a professional governance and finance service across Llais by providing innovative, pro-active advice and support to the organisation on corporate governance and financial accounting policy, strategy and core financial services delivery.

Working for our organisation

Everyone at Llais believes people and communities in Wales should lead happy, healthy lives where they get the health and social care they need in a way that works best for them. We believe this can only happen by raising the power and influence of their voices in shaping people-centred health and social care services.

That is where you come in! Are you looking for the opportunity to join a new, passionate organisation, and contribute to the improvement of health and social care services here in Wales?

We are looking for passionate and capable people from all walks of life who bring different lived experiences that will help change the way we think. We are looking for applications from diverse candidates who can bring fresh skills, lived experiences and perspectives to our work. 

Job Description

 Main Responsibilities

A full job description and person specification are attached to this advert, please review this prior to submitting your application.

If you are up for the challenge and want to be an important part of making a real difference to health and social care services in Wales and have any queries or wish to discuss this post, please contact: Angela Mutlow, Angela.Mutlow@llaiscymru.org

Cymraeg

Mae'r rôl hon gyda Llais. Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn y modd y maent yn derbyn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trosolwg swydd

Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a chyhoeddus Cymru a gwrando arnynt.
Rydym yn gwneud hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhoi adborth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn helpu i lunio a dylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol.

Ydych chi’n angerddol am wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae cyfle gwych wedi dod ar gael yn Llais ar gyfer Cyfarwyddwr Llywodraethu a Chyllid, Band 8b, 37.5 awr yr wythnos.

Mae hon yn rôl hybrid, gyda gweithio o bell a swyddfa.

Mae’r gallu I gyfarthrebu yn Gymraeg yn dymunol.

Prif ddyletswyddau'r swydd

Bydd deiliad y swydd yn darparu arweinyddiaeth, rheolaeth strategol a phroffesiynol ynghyd â chyfrifoldeb gweithredol am wasanaethau ariannol/cyfrifo a llywodraethu corfforaethol gan weithio gyda’r Rheolwr Cyllid, y Rheolwr Llywodraethu ac uwch reolwyr eraill wrth ddatblygu a chyflawni’r swyddogaethau a goruchwylio’r ddarpariaeth gwasanaeth llywodraethu a chyllid proffesiynol ar draws Llais drwy roi cyngor a chymorth blaengar a rhagweithiol i’r sefydliad ar lywodraethu corfforaethol a pholisi a strategaeth cyfrifyddu ariannol, a darparu gwasanaethau ariannol craidd.

Gweithio i'n sefydliad

Mae pawb yn Llais yn credu y dylai pobl a chymunedau yng Nghymru fyw bywydau hapus, iach lle maen nhw'n cael yr iechyd a'r gofal cymdeithasol sydd eu hangen arnyn nhw mewn ffordd sy'n gweithio orau iddyn nhw. Credwn mai’r unig ffordd y gall hyn ddigwydd yw drwy godi pŵer a dylanwad eu lleisiau wrth lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar bobl.

Dyna le rydych chi'n dod i mewn! Ydych chi’n chwilio am y cyfle i ymuno â sefydliad newydd, angerddol, a chyfrannu at wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yma yng Nghymru?

Rydym yn chwilio am bobl angerddol a galluog o bob cefndir sy'n dod â phrofiadau bywyd gwahanol a fydd yn helpu i newid y ffordd yr ydym yn meddwl. Rydym yn chwilio am geisiadau gan ymgeiswyr amrywiol a all ddod â sgiliau, profiadau byw a safbwyntiau ffres i'n gwaith. 

Prif Gyfrifoldebau Swydd-Ddisgrifiad

Mae disgrifiad swydd llawn a manyleb person ynghlwm wrth yr hysbyseb hwn, a fyddech cystal â'i adolygu cyn cyflwyno'ch cais.

Os ydych yn barod am yr her ac eisiau bod yn rhan bwysig o wneud gwahaniaeth gwirioneddol i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a bod gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod y swydd hon, cysylltwch â: Angela Mutlow, Angela.Mutlow@llaiscymru.org

Company

About Us

We’re an independent statutory body, set up by the Welsh Government to give the people of Wales much more say in the planning and delivery of their health and social care services – locally, regionally and nationally. 

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert