Head of Finance

Employer
Welsh Parliament
Location
Agile
Salary
£55,240 - £66,233 (Executive Band 2 – G7)
Closing date
28 Aug 2022

View more

Sector
Central government
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Post Title: Head of Finance

Pay Band: £55,240 - £66,233 (Executive Band 2 – G7)

Please note, the starting salary will normally be offered at the minimum of the band. 

Location: Agile

This role will be agile, with a mixture of office and home working. You will be provided with the support and equipment you’ll need to work from home. There will be a requirement to attend the office in Ty Hywel, Cardiff Bay to suit business needs.

Closing Date for applications: 31 August 2022.

We are looking to appoint a Head of Finance to join our Financial Services team within the Senedd.

This is a stimulating position in a challenging but highly rewarding environment. It is important that we find an exceptional individual to take up this role and to help build on our success.

As the Head of Finance you will play a key role in driving high standards of robust financial control and stewardship within the Commission and provide leadership and development for the Financial Accounting, Budgets, Payments and System teams within Financial Services. 

You will be instrumental in the production of the Annual Report and Accounts and communication with Audit Wales; leading on accounting policy updates and HMRC compliance especially as regards VAT and Member expenses.

The team’s work include multiple year financial planning and budgeting, in-year financial and management accounts, statutory annual accounts for audit, financial system administration, cash management together with delivering our service to Commission staff in a way that is supportive, effective and valued.

This post will lead the work delivering budgets, financial accounts, control and stewardship of funds as well as providing financial support and advice throughout the organisation to deliver a positive and effective contribution to achieving the Senedd Commission’s Strategic Goals.

If your someone with exceptional financial and analytical skills to lead a team and effectively connect with stakeholders, we look forward to hearing from you

Senedd Cymru | Welsh Parliament

Teitl y swydd: Pennaeth Cyllid

Band cyflog: £55,240 - £66,233 (Band Gweithredol 2 – G7)

Sylwch mai ar waelod yr ystod cyflog y bydd y cyflog yn cychwyn fel arfer. 

Lleoliad: Ystwyth

Bydd y rôl hon yn un ystwyth, gyda chyfuniad o weithio yn y swyddfa a gweithio gartref. Cewch y cymorth a’r cyfarpar angenrheidiol i ganiatáu i chi weithio gartref. Bydd yn ofynnol ichi fynd i’r swyddfa yn Nhŷ Hywel, Bae Caerdydd yn ôl anghenion busnes.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Awst 2022.

Rydym am benodi Pennaeth Cyllid i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Ariannol yn y Senedd.

Mae hon yn swydd sy’n ysgogi, mewn amgylchedd heriol ond hynod wobrwyol. Mae'n bwysig ein bod yn dod o hyd i unigolyn eithriadol i ymgymryd â'r rôl hon ac i helpu i adeiladu ar ein llwyddiant.

Fel Pennaeth Cyllid byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth hybu safonau uchel o reolaeth ariannol gadarn a stiwardiaeth o fewn y Comisiwn ac yn rhoi arweiniad a datblygiad ar gyfer y timau Cyfrifyddu Ariannol, Cyllidebau, Taliadau a Systemau o fewn y Gwasanaethau Ariannol. 

Byddwch yn allweddol wrth gynhyrchu'r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon a chyfathrebu ag Archwilio Cymru; cymryd yr awenau ar ddiweddariadau polisi cyfrifyddu a chydymffurfio â Chyllid a Thollau EM, yn enwedig o ran TAW a threuliau Aelodau.

Mae gwaith y tîm yn cynnwys cyllidebu a chynllunio ariannol aml-flwyddyn, ymdrin â chyfrifon a rheolaeth ariannol yn ystod y flwyddyn a chyfrifon blynyddol statudol ar gyfer eu harchwilio, gweinyddu system ariannol, rheoli arian parod, ynghyd â darparu gwasanaethau i staff y Comisiwn mewn ffordd sy'n gefnogol, yn effeithiol ac sy'n cael ei gwerthfawrogi.

Bydd deiliad y swydd hon yn arwain y gwaith o roi cyllidebau, cyfrifon ariannol, rheolaeth a stiwardiaeth o gronfeydd ar waith yn ogystal â darparu cymorth a chyngor ariannol ar draws y sefydliad gan gyfrannu’n gadarnhaol ac yn effeithiol at y broses o gyflawni Nodau Strategol Comisiwn y Senedd.

Os ydych chi’n meddu ar sgiliau ariannol a dadansoddol eithriadol i arwain tîm a chysylltu'n effeithiol â rhanddeiliaid, edrychwn ymlaen at glywed gennych

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert