Head of Finance

Employer
Conwy County Borough Council
Location
North Wales
Salary
£66,293 - £76,367
Closing date
19 Aug 2022
Reference
REQ004781

View more

Situated at the heart of North Wales on the edge of the stunning Snowdonia National Park, Conwy County Borough Council is an award-winning local authority and excellent employer which lives by its vision of being a “Progressive County, Creating Opportunity”.

An exciting opportunity has been created for someone to continue our journey, modernising the way we work and striving for continuous excellence.

Supporting the Strategic Director Finance and Resources, you will be an excellent financial leader, with substantial post qualification experience, who: finds solutions; has the courage to do the right thing even if not necessarily popular or easy; seeks out opportunities; wants to contribute at the highest level of the Council; and has a passion for the job, embracing its importance in improving the lives of the people of Conwy and North Wales.

The post is responsible for delivering a range of important and essential services both within the Council and to our residents:

  • Accountancy and financial services
  • Exchequer functions: Payroll, Creditors and Income and Reconciliation
  • Local Taxation and Housing Benefit and Assessment Services
  • Acting as Section 151 Officer in the absence of the Strategic Director, Finance & Resources
  • Providing leadership through membership of the Senior Management Team

Experience as a leader of people and teams is very important for success and whilst a background with local government in Wales would be a distinct advantage, it is not a prerequisite, as we are equally interested in appointing someone with the attributes mentioned above, who has an understanding of the Welsh political context and who will fit well into our team.

To be successful in this role you will be an excellent communicator, have first class relationship management skills, a high level of political awareness and judgement, be highly resilient under pressure and recognise the value of teamwork.

Due to the requirements of this post, the ability to speak Welsh is desirable.

We have an exciting and ambitious agenda.  Come and join us to play a key role in achieving success for our residents and visitors.

For an informal discussion regarding the post please contact: Amanda Hughes, Strategic Director of Finance and Resources on 01492 575913.

For further information and to apply for the post please click the following link:

Head of Finance Recruitment

Close date: Midnight on 19 August 2022

Pennaeth Cyllid

£66,293 - £76,367

Cyfeirnod y Swydd: REQ004781

Wedi’i leoli yng nghanol gogledd Cymru ar gyrion Parc Cenedlaethol trawiadol Eryri, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn awdurdod lleol sydd wedi ennill gwobrau ac yn gyflogwr rhagorol sy’n byw yn ôl ei weledigaeth o fod yn “Gyngor Blaengar sy’n Creu Cyfleoedd”. 

Mae cyfle cyffrous i rywun barhau â’n siwrnai, moderneiddio’r ffordd yr ydym yn gweithio, gan ymroi i ragoriaeth.

Gan gefnogi Cyfarwyddwr Strategol Cyllid ac Adnoddau, byddwch yn arweinydd ariannol rhagorol sydd â phrofiad ôl-gymhwysol sylweddol, sydd: yn gallu dod o hyd i atebion; yn ddigon dewr i wneud y peth iawn hyd yn oed pan nad yw hynny o reidrwydd yn boblogaidd neu'n hawdd; yn chwilio am gyfleoedd; yn dymuno cyfrannu ar lefel uchaf y Cyngor; yn angerddol am y swydd gan gofleidio ei phwysigrwydd i wella bywydau pobl Conwy a gogledd Cymru.

Mae’r swydd yn gyfrifol am ddarparu amryw o wasanaethau pwysig ac hanfodol o fewn y Cyngor ac ar gyfer ein preswylwyr:

  • Gwasanaethau Cyfrifeg ac Ariannol
  • Swyddogaethau’r Trysorlys: Cyflogau, Credydwyr ac Incwm a Chysoni
  • Trethiant Lleol a Gwasanaethau Budd-daliadau Tai ac Asesu
  • Gweithredu fel Swyddog Adran 151 yn absenoldeb Cyfarwyddwr Strategol, Cyllid ac Adnoddau
  • Darparu arweinyddiaeth drwy aelodaeth o’r Uwch Dîm Rheoli

Byddai profiad fel arweinydd pobl a thimau yn bwysig iawn ar gyfer llwyddiant ac er y byddai cefndir o weithio mewn llywodraeth leol yng Nghymru yn fantais benodol, nid yw’n angenrheidiol, gan fod gennym yr un diddordeb mewn penodi rhywun â’r nodweddion a grybwyllir uchod, sydd â dealltwriaeth o’r cyd-destun gwleidyddol Cymreig a fydd yn ffitio'n dda yn ein tîm.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon bydd deiliad y swydd yn gyfathrebwr ardderchog, bydd ganddo/ganddi sgiliau rheoli cydberthnasoedd o’r radd flaenaf, ac ymwybyddiaeth a barn wleidyddol ar lefel uchel, bydd yn hynod wydn dan bwysau ac yn cydnabod gwerth gwaith tîm.

Oherwydd gofynion y swydd hon, byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn dymunol.

Mae gennym agenda cyffrous ac uchelgeisiol. Dewch i ymuno â ni i fwynhau chwarae rôl allweddol i gyflawni llwyddiant i'n trigolion a'n hymwelwyr.

Am drafodaeth anffurfiol ynglŷn â’r swydd cysylltwch ag Amanda Hughes, Cyfarwyddwr Strategol Cyllid ac Adnoddau ar 01492 575913.

Am wybodaeth bellach ac i wneud cais am y swydd cliciwch ar y ddolen ganlynol: Recriwtio Pennaeth Cyllid

Dyddiad cau: Hanner nos ar 19 Awst 2022

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert