This job has expired

Senior Auditor

Employer
Cardiff Council
Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade 7 - £30,095 - £34,373
Closing date
15 Jul 2022

View more

Sector
Local council
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.

About the service

As a lead authority for auditing and investigative services, the Internal Audit Section is offering a unique opportunity for enthusiastic and highly motivated individuals to join the team. We are looking to appoint two professional auditors who are committed to providing quality services to clients in accordance with the Public Sector Internal Audit Standards.

About the job

The successful candidates will be expected to lead on the design and delivery of more detailed system, financial and investigative audits. You will be able to work to strict deadlines with minimum supervision.

You will assist the Audit Manager and Group Auditor in promoting high quality service delivery and contribute to the development of new working techniques and practices.

What we are looking for from you

You must be a member of a relevant professional body e.g. CCAB, AAT, IIA and be able to demonstrate knowledge and experience of auditing principles, practices and modern audit techniques. Experience of internal audit within the public sector would be an advantage.

All applicants will need an enquiring mind, good communication skills and an ability to produce work of a consistently high standard.

Additional information

This post is subject to a Disclosure and Barring Service Standard check.

This vacancy is suitable for job share.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Due to the current COVID-19 circumstances the interview process for this role will be held on a virtual basis using an appropriate online platform. If you have any concerns around your ability to participate in a virtual interview process or if you would like an informal conversation about this role prior to application, please contact Chris Pyke, Audit Manager on 029 2087 3455.

Please note the Council does not accept CV’s.

Ynglŷn â’r gwasanaeth

Fel y prif awdurdod ar gyfer gwasanaethau archwilio ac ymchwilio, mae’r Is–adran Archwilio Mewnol yn cynnig cyfle unigryw i unigolion brwdfrydig a llawn cymhelliant ymuno â’r tîm. Rydym yn awyddus i benodi dau archwilydd proffesiynol sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon i gleientiaid yn unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.

Ynglŷn â’r swydd

Bydd disgwyl i'r ymgeiswyr llwyddiannus arwain y gwaith o gynllunio a chynnal archwiliadau system, ariannol ac ymchwiliol manylach. Byddwch yn gallu gweithio i derfynau amser tynn heb fawr ddim goruchwyliaeth.

Byddwch yn cynorthwyo’r Rheolwr Archwilio a’r Archwilydd Grŵp i hyrwyddo’r gwaith o ddarparu gwasanaeth o safon uchel ac yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu technegau ac arferion gwaith newydd.

Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gennych chi

Rhaid i chi fod yn aelod o gorff proffesiynol perthnasol megis CCAB, Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu, Sefydliad Archwilwyr Mewnol a gallu dangos gwybodaeth am egwyddorion archwilio, ac arferion a thechnegau archwilio modern yn ogystal â phrofiad ohonynt. Byddai profiad o archwilio mewnol yn y sector cyhoeddus o fantais.

Bydd angen i ymgeiswyr feddu ar feddwl chwilfrydig, sgiliau cyfathrebu da a’r gallu i baratoi gwaith o safon uchel yn gyson.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae’r swydd yn destun Gwiriad Safonol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

O ganlyniad i’r amgylchiadau COVID-19 presennol, bydd y broses gyfweld ar gyfer y rôl hon yn cael ei chynnal ar sail rithwir gan ddefnyddio platfform ar-lein priodol. Os

oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich gallu i gymryd rhan mewn proses gyfweld rithwir, neu os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y rôl hon cyn gwneud cais, cysylltwch â Chris Pyke, Rheolwr Archwilio ar 029 2087 3455.

Nid yw'r Cyngor yn derbyn CVs.

 

 

 

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert