This job has expired

3 x Non-Executive Members

Employer
Welsh Government
Location
Wales
Salary
Remuneration - £300 per day, pro rata plus reasonable expenses – 2 to 3 days per month
Closing date
1 Aug 2021
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Welsh Revenue Authority (WRA)

3 x Non-Executive Members

Remuneration - £300 per day, pro rata plus reasonable expenses – 2 to 3 days per month

We particularly welcome applications from underrepresented groups with lived experience, including disabled people, women, people under 30 years of age, lesbian, gay, bisexual, trans or intersex (LGBTI+) and black, Asian and minority ethnic candidates.

Established as a non-ministerial department of Welsh Government, the WRA has been operational since 1 April 2018. Our primary purpose is to administer and collect Wales’ first devolved taxes; Land Transaction Tax (LTT) and Landfill Disposals Tax (LDT).

We're a small, digital organisation consisting of around 80 colleagues - dedicated to learning, innovation and continuous change to improve services for our taxpayers.

We’re looking for three new Board Members who will share our values and bring a fresh outlook to support and guide our organisation, working with our experienced Board Members.

We’re looking for applicants with diverse experience which will have been gained from either the public or private sector, and from either paid or voluntary experience. Applicants need not have had experience of being a Non-Executive Board Member previously.

The WRA are committed to equality and diversity of its Board Membership and welcomes applications from under-represented groups.

It’s an exciting place to be and a great opportunity to give back to the people of Wales.

The closing date for applications 1 August 2021at 16:00.

Awdurdod Cyllid Cymru (ACC)

3 x Aelod Anweithredol

Tâl cydnabyddiaeth - £300 y dydd, pro rata a threuliau rhesymol - 2 i 3 diwrnod y mis

Rydym yn croesawu’n benodol geisiadau gan bobl sydd â phrofiad bywyd ac sy’n dod o grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys pobl anabl, menywod, pobl dan 30 oed, lesbiaid a hoywon a phobl ddeurywiol, traws neu ryngrywiol (LGBTI+), a phobl o gefndir du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol.

Mae'r ACC, a sefydlwyd fel adran anweinidogol o Lywodraeth Cymru, wedi bod yn weithredol ers 1 Ebrill 2018. Ein diben pennaf yw gweinyddu a chasglu trethi datganoledig cyntaf Cymru; sef y Dreth Trafodiadau Tir a'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.

Rydym yn, digidol, digidol ydym ni, sy'n cyflogi tua 80 o gydweithwyr. Rydym yn ymroddedig i ddysgu, arloesi a newid parhaus er mwyn gwella gwasanaethau i'n trethdalwyr.

Rydym yn chwilio am dri Aelod Bwrdd newydd a fydd yn rhannu ein gwerthoedd ac yn cynnig safbwynt ffres i gefnogi a llywio ein sefydliad, gan weithio gyda'n Haelodau Bwrdd profiadol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr â phrofiad amrywiol a enillwyd yn y sector cyhoeddus neu'r sector preifat, a thrwy brofiad gwirfoddol neu â thâl. Nid oes angen i ymgeiswyr fod wedi cael profiad blaenorol o fod yn Aelod Bwrdd Anweithredol.

Mae'r ACC yn ymrwymedig i gydraddoldeb ac amrywiaeth ei Aelodau Bwrdd ac yn croesawu ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Mae'n lle cyffrous i weithio ynddo ac yn gyfle gwych i wasanaethu pobl Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Awst 2021 i 16:00

 

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert