Service Accountant

2 days left

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
Grade 13 (£41,675 to £43,662) Grade 14 (£45,591 to £47,474)
Posted
25 Oct 2019
Closes
14 Nov 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Service Accountant

Location: Aberystwyth, Ceredigion, West Wales

Salary: Grade 13 (£41,675 to £43,662)

Part qualified CCAB accountant

Grade 14 (£45,591 to £47,474)

Fully qualified CCAB accountant

Contract: Permanent

Hours: Full-time – 37 hours per week

 

Our Finance & Procurement Service is looking for a highly motivated and skilled individual to help take the service forwards and rise to the continued financial challenges facing the Council. The role of Service Accountant – CLO Support is a senior role within the Service and will manage 11 staff across 2 teams supporting the following Service areas:

• Adults Social Care

• Children’s Social Care

• Highways & Environmental Services

• Customer Services

 

The post will lead on the key functions of Budgeting, Financial Reporting, Accounts Closure, Providing Financial Advice and Financial Management of Grant schemes for the range of Service areas supported. Consideration will be given to those with suitable experience who are fully CCAB qualified or alternatively who are Part Qualified and willing to achieve the full qualification within an agreed period. Candidates who are Part Qualified are expected to demonstrate their commitment to qualify in their Supporting Statement.

 

In exchange for your skills and interest, we will offer in return:

• From 26 up to 36 days annual leave days per year (plus 8 public holidays)

• Time off for Medical, Dental and Optician appointments

• Generous Local Government Pension Scheme

• A range of learning and development opportunities

Salary sacrifice schemes including the Cycle to Work scheme, Additional Voluntary Pension Contributions

• Health and Wellbeing initiatives including discounted memberships to our local Leisure centres, free and confidential counselling provision

• Life-style savings and Vectis card and much more

 

Closing Date: 14/11/19

Interviews are expected to be held on: 27/11/19

 

 

Cyfrifydd Gwasanaeth

Lleoliad: Aberystwyth, Ceredigion, Gorllewin Cymru

Cyflog: Gradd 13 (£41,675 i £43,662)

Cyfrifydd sy’n rhannol gymwys o ran y CCAB

Gradd 14 (£45,591 i £47,474)

Cyfrifydd â chymhwyster llawn y CCAB

Cytundeb: Parhaol

Oriau: Llawn amser – 37 awr yr wythnos

 

Mae ein Gwasanaeth Cyllid a Chaffael yn chwilio am unigolyn hynod frwdfrydig a medrus er mwyn helpu i ddatblygu’r gwasanaeth ac ymateb i’r heriau ariannol parhaus y mae’r Cyngor yn eu hwynebu. Mae rôl Cyfrifydd y Gwasanaeth – Cefnogi’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol yn rôl uwch o fewn y Gwasanaeth, a bydd yn rheoli 11 aelod o staff ar draws 2 dîm sy’n cefnogi’r meysydd gwasanaeth canlynol:

• Gofal Cymdeithasol i Oedolion

• Gofal Cymdeithasol i Blant

• Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

• Gwasanaethau Cwsmeriaid

 

Bydd deiliad y swydd yn arwain ar y prif swyddogaethau o ran cyllidebu, llunio adroddiadau ariannol, terfynu cyfrifon, darparu cymorth ariannol a rheoli arian grant ar gyfer yr ystod o feysydd

gwasanaeth a gefnogir. Rhoddir ystyriaeth i’r rheiny sydd â phrofiad addas ac sydd â chymhwyster llawn y CCAB neu sy’n rhannol gymwys ac sy’n barod i gyflawni’r cymhwyster llawn o fewn cyfnod cytûn. Disgwylir i ymgeiswyr sy’n rhannol gymwys ddangos eu hymrwymiad i ddod yn gymwys yn y Datganiad Ategol.

 

Yn gyfnewid am eich sgiliau a’ch diddordeb, byddwn yn cynnig y canlynol:

• Lleiafswm o 26 ac hyd at 35 diwrnod o wyliau blynyddol (ac 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus)

• Amser o’r gwaith ar gyfer apwyntiadau meddygol, deintyddol ac optegol.

• Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol hael

• Ystod o gyfleoedd dysgu a datblygu

• Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys cynllun Beicio i’r Gwaith a Chyfraniadau Pensiwn Ychwanegol Gwirfoddol

• Mentrau iechyd a lles gan gynnwys ymaelodi â’n canolfannau hamdden am bris gostyngedig, darpariaeth gwnsela gyfrinachol yn rhad ac am ddim.

• Arbedion Ffordd o Fyw, carden Vectis, a llawer mwy

 

Dyddiad Cau: 14/11/19

Y Dyddiad y disgwylir cynnal cyfweliadau: 27/11/19