Service Accountant – CLO Support

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
Grade 13 (£41,675 - £43,662)
Posted
17 Jul 2019
Closes
30 Jul 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Our Finance & Procurement Service is looking for a highly motivated and skilled individual to help take the service forwards and rise to the continued financial challenges facing the Council.   The role of Service Accountant – CLO Support is a senior role within the Service and will manage 11 staff

 • Adults Social Care
 • Children’s Social Care
 • Highways & Environmental Services
 • Customer Services

The post will lead on the key functions of Budgeting, Financial Reporting, Accounts Closure, Providing Financial Advice and Financial Management of Grant schemes for the range of Service areas supported.   Successful candidates will need to be CCAB qualified with at least 3 years post qualification experience.

In exchange for your skills and interest, we will offer in return:

 • From 26 up to 36 days annual leave days per year (plus 8 public holidays)
 • Time off for Medical, Dental and Optician appointments
 • Generous Local Government Pension Scheme
 • A range of learning and development opportunities
 • Salary sacrifice schemes including the Cycle to Work scheme, Additional Voluntary Pension Contributions
 • Health and Wellbeing initiatives including discounted memberships to our local Leisure centres, free and confidential counselling provision
 • Life-style savings and Vectis card and much more

Closing Date: Tuesday 30/07/19

Interviews are expected to be held on: Friday 16/08/19

Cyfrifydd Gwasanaeth – Cefnogi'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol

Lleoliad: Aberystwyth

Cyflog: Graddfa 13 (£41,675 - £43,662)

Cytundeb: Parhaol

Oriau: 37 awr yr wythnos

Mae ein Gwasanaeth Cyllid a Chaffael yn chwilio am unigolyn hynod frwdfrydig a medrus er mwyn helpu i ddatblygu’r gwasanaeth ac ymateb i’r heriau ariannol parhaus y mae’r Cyngor yn eu hwynebu. Mae rôl Cyfrifydd y Gwasanaeth – Cefnogi’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol yn rôl uwch o fewn y Gwasanaeth, a bydd yn rheoli 11 aelod o staff ar draws 2 dîm sy’n cefnogi’r meysydd gwasanaeth canlynol:

 • Gofal Cymdeithasol i Oedolion
 • Gofal Cymdeithasol i Blant
 • Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid

Bydd deiliad y swydd yn arwain ar y prif swyddogaethau o ran cyllidebu, llunio adroddiadau ariannol, terfynu cyfrifon, darparu cymorth ariannol a rheoli arian grant ar gyfer yr ystod o feysydd gwasanaeth a gefnogir. Bydd angen i’r ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar gymhwyster CCAB ac o leiaf 3 blynedd o brofiad ar ôl ennill y cymhwyster.

Yn gyfnewid am eich sgiliau a’ch diddordeb, byddwn yn cynnig y canlynol:

 • Lleiafswm o 26 ac hyd at 35 diwrnod o wyliau blynyddol (ac 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus)
 • Amser o’r gwaith ar gyfer apwyntiadau meddygol, deintyddol ac optegol.
 • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol hael
 • Ystod o gyfleoedd dysgu a datblygu
 • Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys cynllun Beicio i’r Gwaith a Chyfraniadau Pensiwn Ychwanegol Gwirfoddol
 • Mentrau iechyd a lles gan gynnwys ymaelodi â’n canolfannau hamdden am bris gostyngedig, darpariaeth gwnsela gyfrinachol yn rhad ac am ddim.
 • Arbedion Ffordd o Fyw, carden Vectis, a llawer mwy

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 30/07/19

Y Dyddiad y disgwylir cynnal cyfweliadau: Dydd Gwener 16/08/19