Management Accountant

Location
Police Headquarters, Bridgend
Salary
£33,771 rising to £39,705
Posted
01 Jul 2019
Closes
15 Jul 2019
Ref
7180
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

An exciting opportunity is available to work for the largest Police Force in Wales and the 7th busiest Force in England and Wales. With a revenue budget of £287M, a 4 year Capital Programme of £93m and a major change programme underway there will be plenty of opportunities to use your financial acumen to make a real difference to policing.  

You will assist with the preparation/monitoring of a £271m revenue budget and the preparation of the Force Medium Term Financial Strategy. You will also assist with the delivery of the Chief Constable's change programme by providing business partnering skills to help drive change and ensure the Force Productivity and Efficiency Plan is achieved.

In addition to the above salary, all posts offer access to the Local Government Pension Scheme, free on-site parking and free gym facilities. 

Closing date: 15th July 2019.

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.  

This post is suitable for job share/part time workers 

The successful candidate must be prepared to undergo vetting to MV/SC level.

Cyfrifydd Rheoli (PO2/3)

Cyflog: £33,771 to £39,705

Cyf: 7180

Lleoliad: Police Headquarters, Bridgend

Mae cyfle cyffrous wedi codi i weithio i'r Heddlu mwyaf yng Nghymru a'r seithfed heddlu prysuraf yng Nghymru a Lloegr. Gyda chyllideb refeniw o £287m, Rhaglen Gyfalaf 4 blynedd o £93m a rhaglen newid pwysig ar y gweill, bydd digon o gyfleoedd i ddefnyddio eich craffter ariannol i wneud gwahaniaeth go iawn ym maes plismona.

Byddwch yn cynorthwyo wrth baratoi/monitro cyllideb refeniw o £271m a pharatoi Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yr Heddlu. Hefyd, byddwch yn cynorthwyo wrth gyflwyno rhaglen newid y Prif Gwnstabl drwy ddarparu sgiliau partneriaeth busnes er mwyn helpu i sbarduno newid a sicrhau bod Cynllun Cynhyrchiant ac Effeithlonrwydd yr Heddlu yn cael ei gyflawni.

Yn ogystal â'r cyflog uchod, mae pob swydd yn cynnig mynediad i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, parcio am ddim ar y safle a chyfleusterau campfa am ddim.

Dyddiad cau: 15 Gorffennaf 2019.

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi dal swydd am 2 flynedd cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill. 

Mae'r swydd hon yn addas ar gyfer rhannu swydd/gweithwyr rhan amser

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â phroses fetio hyd at lefel MV/SC.

More searches like this