Chief Finance Officer, Office of the Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys

Location
Llangunnor, Carmarthen
Salary
£73,308 - £78,249
Posted
24 Nov 2017
Closes
12 Dec 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Police and Crime Commissioner is seeking a high calibre individual for an exciting opportunity as Chief Finance Officer. The appointee will play a key role in advising and supporting him. The key function is to provide the PCC with a sound financial strategy and to have day-to-day oversight of the PCC’s budget (approximately £110 million per annum).  You will join a small professional team which provides the PCC with a range of high quality support services aligned to strategy and resource planning, partnership working, commissioning and service delivery, estates, engagement and information management; and scrutiny, evaluation and performance. You will also ensure effective financial scrutiny of all the constabulary’s activities and commissioned services and will ensure effective financial liaison with key partners at both local and national level, and the Dyfed Powys Police and Crime Panel.

 

You will be responsible for the administration of the Commissioner’s financial affairs and will be professionally qualified (i.e. CCAB) and suitably experienced at a senior management level. As the statutory Chief Finance Officer it will be your role to ensure financial management and probity of the highest standards. A proven track record in financial management and scrutiny, along with a track record of translating ideas into action via an innovative, yet fiscally sound, approach to financial delivery, is essential.

 

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n chwilio am unigolyn o safon uchel i ddod yn Brif Swyddog Cyllid iddo. Bydd y penodai’n chwarae rôl allweddol o ran ei gynghori a’i gefnogi.  Y brif swyddogaeth yw darparu’r CHTh â strategaeth ariannol gadarn, a goruchwylio cyllideb y CHTh (tua £110 miliwn y flwyddyn) o ddydd i ddydd. Byddwch chi’n ymuno â thîm proffesiynol bychan sy’n darparu’r CHTh ag amrediad o wasanaethau cynnal o safon uchel sy’n cyd-fynd â chynllunio strategaethau ac adnoddau, gweithio mewn partneriaeth, comisiynu a chyflenwi gwasanaethau, ystadau, rheoli ymgysylltu a gwybodaeth, a chraffu, gwerthuso a pherfformiad.  Byddwch hefyd yn sicrhau craffu cyllid effeithiol o holl gweithgareddau’s llu yn ogystal a gwasanaethau a gomisiynwyd, a byddwch yn sicrhau cyswllt effeithiol o ran cyllid â partneriaid allweddol yn lleol a chenedlaethol, a Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

 

Byddwch chi’n gyfrifol am weinyddiaeth materion ariannol y Comisiynydd ac yn meddu ar gymhwyster proffesiynol (h.y. CCAB) ac â phrofiad priodol ar lefel uwch reolwr. Fel y Prif Swyddog Cyllid statudol eich rôl chi fydd sicrhau rheolaeth a chywirdeb ariannol o’r safon uchaf. Mae hanes wedi’i brofi mewn craffu a rheolaeth ariannol, ynghyd â hanes o weithredu syniadau drwy ymagwedd arloesol ond cyllidol gadarn tuag at gyflenwi ariannol, yn hanfodol.

 

More searches like this