Auditor General for Wales

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£142,000
Posted
10 Oct 2017
Closes
08 Nov 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The National Assembly for Wales is looking for a suitably skilled and experienced individual for this important, high profile role.

The Auditor General for Wales has overall responsibility for the audit of public sector bodies in Wales and is the Chief Executive and Accounting Officer of the Wales Audit Office.

This is a Crown appointment made on an 8 year fixed term basis on the nomination of the Assembly. The post attracts a salary of £142,000.

To find out more visit www.assembly.wales/publicappointments  or telephone 0300 200 6469.

The National Assembly for Wales is committed to recruiting through fair and open competition which supports equality of opportunity.

The National Assembly for Wales is the democratically elected body that represents the interests of Wales and its people, makes laws for Wales, agrees Welsh taxes and holds the Welsh Government to account.

Closing date: 12.00 8 November 2017

 

Archwilydd Cyffredinol Cymru

£142,000

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn chwilio am unigolyn medrus a phrofi adol ar gyfer y swydd bwysig, proffi l uchel hon.

Mae Archwilydd Cyff redinol Cymru â chyfrifoldeb cyff redinol dros archwilio cyrff

y sector cyhoeddus yng Nghymru ac yn Brif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio Cymru. Penodiad y Goron yw hwn a wneir am gyfnod sefydlog o 8 mlynedd yn dilyn enwebiad gan y Cynulliad. Mae’r swydd yn denu cyfl og o £142,000.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cynulliad.cymru/penodiadaucyhoeddus neu ff oniwch 0300 200 6469.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i benodi drwy gystadleuaeth deg ac agored, gan gefnogi cyfl eoedd cyfartal i bawb.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Dyddiad cau: 12.00 8 Tachwedd 2017

Similar jobs

Similar jobs