ASSISTANT CHIEF OFFICER

Location
North Wales
Salary
£60,000 (tbc)
Posted
06 Oct 2017
Closes
26 Oct 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

ASSISTANT CHIEF OFFICER (Finance and Resources)
£60,000 (tbc) plus lease car and relocation package

North Wales Fire and Rescue Service is a high performing organisation at the forefront of prevention and response, with a staff of 900 and a budget of £33 million. The Service has a well-deserved reputation for delivering excellent quality public services.

As ACO (Finance and Resources) you will modernise our support functions and drive change to ensure they support the delivery of our core statutory duties. You will also play a key role in the principal officer team. You will be an ambitious CCAB qualified accountant with a strong record in finance, working at board level, and the demonstrable ability to lead other functional support areas.

We offer you the opportunity to play a key influencing and leading role in the delivery of fire and rescue services for the people of North Wales, as part of a progressive supportive team. In order to be shortlisted for interview, candidates will be required to evidence, in their application,
the ability to meet all of the responsibilities contained in the job description and person specification.

As an organisation that values the Welsh language, we will provide support and training for any successful candidate to achieve welsh language skills up to Welsh National Qualification Framework Level 3, within two years of appointment. Applications are invited from UK Fire Service employees both operational and non-operational and also from those working or who have worked at the appropriate level in either the public or private sectors.

For an informal discussion please contact Chief Fire Officer Simon Smith on 01745 535253. An Application Pack can be obtained by emailing Llinos.Gutierrez-Jones@nwales- fireservice.org.uk or by phone on 01745-535276.

Closing date for receipt of completed applications is noon, Thursday 26th October 2017. Interviews will be held on Wednesday 15th November and for successful candidates at initial interview there will be second interviews on Thursday 14th and Friday 15th December 2017.

North Wales Fire & Rescue Service is an equal opportunities employer and welcomes applications from all sections of the community and will respond equally to correspondence and calls in Welsh and English

PRIF SWYDDOG TÂN CYNORTHWYOL (Cyllid ac Adnoddau)
£60,000 (i’w gadarnhau) yn ogystal â char les a phecyn adleoli

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gyfundrefn sy’n perfformio’n uchel, ar y blaen o ran rhwystro ac ymateb, gyda staff o 900 o chyllideb o £33 miliwn. Mae gan y Gwasanaeth enw da haeddiannol iawn am gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus o safon ragorol.

Fel Prif Swyddog Tân Cynorthwyol (Cyllid ac Adnoddau) byddwch yn moderneiddio ein swyddogaethau cefnogi ac yn gyrru newid i sicrhau eu bod yn cefnogi cyflenwi ein dyletswyddau statudol craidd. Byddwch hefyd yn chwarae rôl allweddol yn y tîm prif swyddogion.

Byddwch yn gyfrifydd uchelgeisiol gyda chymhwyster CCAB, gyda record dda mewn cyllid, gan weithio ar lefel bwrdd, a gallu y gellir ei arddangos i arwain mewn meysydd ategol swyddogaethol eraill.

Cynigiwn i chi’r cyfle i chwarae rôl arweiniol a dylanwadol allweddol wrth gyflenwi gwasanaethau tân ac achub i bobl Gogledd Cymru, fel rhan o dîm cefnogol blaengar. Er mwyn cael eu dodi ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad, bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth yn eu cais o’r gallu i gyflawni’r holl gyfrifoldebau yn y swydd-ddisgrifiad a’r manyleb person.

Mae angen sgiliau Cymraeg ar gyfer y swydd hon. Rhaid i ymgeiswyr mewnol fod â Chymhwyster Lefel 3 Fframwaith Cymhwyster Cenedlaethol Cymru. Bydd ymgeiswyr allanol yn cael cymorth a hyfforddiant i gyflawni Lefel 3 o fewn dwy flynedd o gael eu penodi. Gwahoddir ceisiadau gan staff gwasanaethau tân ar draws y DU, yn staff gweithredol a chefnogol,
yn ogystal â’r rhai sydd yn gweithio neu wedi gweithio ar y lefel briodol yn y sector gyhoeddus neu
breifat.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Simon Smith, Prif Swyddog Tân ar 01745 535 253. I dderbyn pecyn cais ebostiwch Llinos.Gutierrez-Jones@gwastan- gog-cymru.org.uk neu ffoniwch 01745- 535276. Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau yw hanner dydd, Dydd Iau 26ain Hydref 2017.   Bydd
cyfweliadau yn cael ei cynnal Dydd Mercher 15fed o Dachwedd ac I’r rhai sydd yn llwyddianus yn y cyfweliad cyntaf bydd ail gyfweliad ar Ddydd Iau 14eg a Dydd Gwener 15fed Rhagfyr 2017.

More searches like this