FINANCIAL CONTROL ACCOUNTANT

Location
North Wales
Salary
Grade POE £46,419 – £51,429
Posted
07 Sep 2017
Closes
27 Sep 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

FINANCIAL CONTROL ACCOUNTANT

FINANCE DEPARTMENT

ALEXANDRA HOUSE, COLWYN BAY

POST REF: 15992

Grade POE £46,419 – £51,429

Hours – 37 per week

The post holder will be required:

As a senior member of the Finance Department, within the Finance and Resources Service, the post holder has responsibility for securing financial stewardship, enabling transformation and supporting performance by ensuring proper management of the Forces finances and resources. This is to be achieved by providing strategic direction, leadership, quality of service, professional advice, accountability and ensuring efficiency and effectiveness in specific areas. The areas of lead responsibility are Financial Accounting including the production of the annual Statement of Accounts, Financial Governance, Capital Accounting, Accounting for Grants and the setting of the precept. The post holder is also required to provide advice to service areas on financial issues. As part of the Department’s Management Team, the post holder is expected to take a role in all aspects of the Department’s responsibilities and represent the Head of Financial Services as required.

Level 3 Welsh language skills are essential for this post.

Please refer to the NWP Welsh Language Skills Policy for details on your eligibility criteria and learning commitments throughout probation.

North Wales Police is committed to being a bilingual organisation. You will therefore be expected to demonstrate a positive approach towards the Welsh Language. In accordance with the North Wales Police Welsh Language Skills Policy prior to an offer of appointment being made, if you do not already speak Welsh you will be required to achieve Level 2 in spoken Welsh. In essence this means that you can understand and pronounce Welsh place names and peoples’ names as well as an ability to understand and use simple everyday spoken Welsh phrases. All the support material required to satisfy this requirement is available on the Force Website. You will also be required to demonstrate Level 3 spoken skills during your probation period, for which you will be fully supported.

Please note the successful applicant(s) will be required to provide a 12 month commitment to this role.

Closing date:  27/09/2017

Return to:  SSF.Recruitment@nthwales.pnn.police.uk

Interviews will be held: 16/10/2017

This is a full time post however staff members interested in job share are welcome to apply.  NWP Staff within a probationary period or who are subject to a time commitment in their current role which still applies are not permitted to apply.

If you require any further information please do not hesitate to contact:  SSF Recruitment

Ref:  SUP No.0591

CYFRIFYDD RHEOLAETH ARIANNOL

ADRAN GYLLID

TY ALEXANDRA, BAE COLWYN

CYFEIRNOD Y SWYDD: 15992

Graddfa Gyflog POE £46,419 – £51,429

Oriau – 37 yr wythnos

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd:

Fel uwch aelod o’r Adran Gyllid, o fewn y Gwasanaeth Cyllid ac Adnoddau, mae gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb am sicrhau stiwardiaeth ariannol, gan alluogi trawsnewidiad a chynorthwyo gweithrediad drwy sicrhau rheolaeth briodol o gyllidau ac adnoddau’r Heddlu. Cyflawnir hyn drwy roi cyfeiriad strategol, arweinyddiaeth, ansawdd gwasanaeth, cyngor proffesiynol, atebolrwydd a sicrhau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd mewn meysydd penodol. Y prif feysydd i fod yn gyfrifol amdanynt yw Cyfrifyddu Ariannol gan gynnwys creu’r Datganiad Cyfrifon blynyddol, Llywodraethu Ariannol, Cyfrifyddu Cyfalaf, Cyfrifyddu Grantiau a gosod y praesept. Mae gofyn i ddeiliad y swydd hefyd roi cyngor i feysydd y gwasanaeth ar faterion ariannol. Fel rhan o Dîm Rheoli’r Adran, mae disgwyl i ddeiliad y swydd gymryd rôl ym mhob agwedd o gyfrifoldebau’r Adran a chynrychioli Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol yn ôl yr angen.

Mae sgiliau Cymraeg Lefel 3 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.  Cyfeiriwch at Bolisi Sgiliau Iaith Gymraeg Heddlu Gogledd Cymru am fanylion ynghylch y meini prawf perthnasol a’r ymrwymiadau dysgu yn ystod y cyfnod prawf.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i fod yn sefydliad dwyieithog. Felly, bydd disgwyl i chi ddangos agwedd gadarnhaol tuag at yr iaith Gymraeg. Yn unol â pholisi sgiliau iaith Gymraeg Heddlu Gogledd Cymru cyn cael cynnig swydd bydd gofyn i chi gyflawni lefel 2 mewn Cymraeg llafar os nad ydych eisoes yn siarad Cymraeg. Yn y bôn golyga hyn y gallwch ddeall ac ynganu enwau lleoedd ac enwau pobl yn Gymraeg yn ogystal â gallu deall a defnyddio ymadroddion Cymraeg llafar syml, bob dydd. Mae’r holl ddeunydd cymorth sydd ei angen i fodloni'r gofyniad hwn ar gael ar wefan yr Heddlu. Bydd hefyd yn ofynnol i chi ddangos sgiliau llafar lefel 3 yn ystod eich cyfnod prawf a chewch eich cefnogi’n llawn ar gyfer hyn.

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ymrwymo i aros yn y swydd hon am 12 mis.

Dyddiad cau:  27/09/2017

Dychweler i:  SSF.Recruitment@nthwales.pnn.police.uk

Fe gynhelir y cyfweliadau ar 16/10/2017

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gan eich Rheolwyr ddigon o amser i lenwi’r adran berthnasol o’r ffurflen, a’i bod yn cyrraedd y Ganolfan Gwasanaethau cyn y dyddiad cau.  Ni fydd ceisiadau a gyflwynir heb yr wybodaeth hon yn cael eu prosesu.

Mae hon yn swydd llawn amser ond gwahoddir ceisiadau gan unigolion sydd â diddordeb mewn rhannu swydd.  Ni chaniateir i Staff HGC sydd o fewn eu cyfnod prawf neu sydd wedi ymrwymo i aros yn eu swydd gyfredol am gyfnod penodol sydd heb ddod i ben eto ymgeisio am y swydd.

Nid yw’r rhai hynny sydd wedi ymgeisio am y swydd hon o fewn y 6 mis diwethaf ac sydd wedi bod yn aflwyddiannus yn gymwys i ymgeisio.

Caniateir i Swyddogion Gwirfoddol sydd wedi cyrraedd Statws Patrôl Annibynnol ac sydd wedi parhau i weithio isafswm nifer yr oriau dyletswydd wythnosol angenrheidiol (4 awr) ymgeisio am swyddi mewnol gwag staff yr heddlu.

Caniateir i staff asiantaeth sydd â dros 6 mis o wasanaeth parhaus (ar amser cyhoeddi’r hysbyseb) ymgeisio am y swydd wag hon.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

SSF Recruitment

Cyf:  Rhif SUP 0591

More searches like this