Financial Accountant

Location
South Wales
Salary
£33,437–£34,538 per annum
Posted
07 Sep 2017
Closes
06 Oct 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Financial Accountant

GRADE 13

SALARY: £33,437 – £34,538 per annum

37 hours per week - Permanent

Post Number: NU124

The above challenging and highly rewarding vacancy has arisen within the Finance & Procurement Department of the South Wales Fire and Rescue Service (SWFRS) Headquarters based at Forest View Business Park, Llantrisant.

The postholder will be required to provide a comprehensive, statutory and professional accountancy service to South Wales Fire & Rescue Service with specific responsibility for financial ledger systems and capital
accounting.

They will undertake capital accounting/budgeting activities in compliance with statutory Local Authority accounting requirements and play a key part in the continuous improvement of financial ledger systems and processes.
SWFRS are seeking a dynamic individual who has attention to detail, and who will be an active team member ensuring a positive contribution within the Financial team environment.

They will also need to have the ability to adapt to the ever changing public sector environment. Applications are invited from candidates with suitable experience and qualifications who meet the person specification.
Welsh language skills are desirable but not essential for this post.
The successful candidate will be required to undertake a Drug and Alcohol Test prior to an appointment being made.

General post enquires can be directed to the Senior Accountant, Lisa Mullan by telephoning 01443 232756 or via email: l-mullan@southwales-fire.gov.uk.

An Application Form, Person Specification and Job Description can be downloaded from the Current Vacancies Page on the Intranet or via our website www.southwales-fire.gov.uk.

Completed Application Forms should be returned to: The Recruitment and Assessment Team, South Wales Fire & Rescue Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant, CF72 8LX. On Call Duty System (OCDS) candidates applying for this position must discuss availability with their Station Commander before applying.

The closing date for the receipt of application forms is 12 noon on 6th October 2017.

The date for the selection process is to be confirmed. All documentation is available in both in English and in Welsh and we welcome communication in either language.

South Wales Fire and Rescue Service believes in the real value of having a diverse workforce and we proactively want to encourage applicants from all sectors of our community to apply.

Cyfrifydd Ariannol

GRADD 13

CYFLOG: £33,437

£34,538 y flwyddyn

37 awr yr wythnos

Swydd Barhaol

Rhif y Swydd: NU124

Cododd y swydd wag heriol a hynod wobrwyol hon o fewn yr Adran Cyllid a Chaffael ym Mhencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) a leolwyd ym Mharc Busnes Forest View, Llantrisant.

Bydd gofyn i ddeilydd y swydd ddarparu gwasanaeth cyfrifyddiaeth cynhwysfawr, statudol, a phroffesiynol i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru gyda chyfrifoldeb penodol am systemau cyfriflyfr au ariannol a chyfrifo cyfalaf. Byddant yn ymgymryd â chyfrifo cyfalaf / gweithgareddau cyllidebu mewn cydymffurfiaeth â gofynion cyfrifo statudol Awdurdod Lleol ynghyd â chwarae rhan allweddol yng ngwelliant par haus systemau a phrosesau cyfriflyfrau ariannol.

Mae GTADC yn chwilio am unigolyn deinamig sydd â sylw at fanwl gywirdeb ac a fydd yn aelod tîm bywiog yn sicrhau cyfraniad cadarnhaol o fewn amgylchedd tîm Cyllid. Bydd hefyd angen iddynt feddu ar y gallu i addasu i'r amgylchedd sector cyhoeddus bythol newidiol. Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â phrofiad a chymwysterau addas fel yr amlinellwyd yn Y Fanyleb Person.

Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon ond nid yn hanfodol.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â Phrawf Cyffuriau ac Alcohol cyn y gwneir unrhyw benodiad.

Gellir cyfeirio ymholiadau post cyffredinol at yr Uwch Gyfrifydd, Lisa Mullan drwy ffonio: 01443 232756 neu drwy law ebost: lmullan@decymrutan.gov.uk

Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, y Fanyleb Person a'r Swydd Ddisgrifiad o Dudalen Swyddi Cyfredol y Fewnrwyd neu drwy law ein gwefan  - www.decymru-tan.gov.uk.

Dylid danfon Ffurflenni Cais gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX.

Rhaid i ymgeiswyr o'r System Ddyletswydd Ar Alwad (SDdAA) sy'n ymgeisio ar gyfer y swydd hon drafod eu hargaeledd â'u Pennaeth Gor saf cyn ymgeisio.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw 12 o'r gloch ganol dydd ar y 6ed o Hydref 2017

Mae'r dyddiad ar gyfer y broses ddethol eto i'w gadarnhau.

Mae'r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfath rebiadau yn y naill iaith neu'r llall.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n credu yng ngwir werth gweithlu amrywiol ac rydym yn dymuno annog yn rhagweithiol ymgeiswyr o bob sector cymdeithas i ymgeisio.

More searches like this