Accountant

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade 8 - £31,601 - £35,444
Posted
16 Jun 2017
Closes
30 Jun 2017
Ref
FS50005662 
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Resources
Accountant
Ref. FS50005662 
Grade 8 -  £31,601 - £35,444

A full time Accountant post has become available within the Council’s Accountancy Section. The position is permanent.

The successful applicant will be part of a team responsible for providing financial advice and accountancy support to Facilities Management (Commercial Services) plus Human Resources, Health & Safety, Commissioning & Procurement, Enterprise Architecture and Organisational Development (Resources). This will include the preparation of annual budgets, financial monitoring, closure of accounts and financial advice.

Candidates must be CCAB, AAT or part qualified CCAB and have a good knowledge of local government finance. Good communication and interpersonal  skills are essential as is the ability to produce a high standard of work within strict deadlines. 

Applications are invited from candidates with suitable experience and qualifications who meet the person specification.

Applicants should pay particular attention to the Supporting Information Section of the application form. You should refer to, and address, each point of the Person Specification in turn, giving evidence of the skills, experience and knowledge you have in each area by providing practical examples of your capability.

For an informal discussion regarding the post, please contact Tracy Hughes, Group Accountant on (029) 2087 2279.

This vacancy is suitable for post share.                                   

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications. 

Adnoddau
Cyfrifydd
Cyf.
FS50005662
Gradd  8  -  £31,601 - £35,444

Mae swydd lawn amser ar gael yn Adran Gyfrifyddiaeth y Cyngor. Swydd barhaol yw hon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn  rhan o dîm sy’n gyfrifol am roi cyngor ariannol a chefnogaeth cyfrifeg i Rheoli Adnoddau (Gwasanaethau Masnachol) ac Adnoddau Dynol, Iechyd a Diogelwch, Comisiynu a Chaffael, Pensaernïaeth Mentrau a Datblygu Sefydliadol (Adnoddau). Bydd hyn yn cynnwys paratoi cyllidebau blynyddol, monitro ariannol, cau cyfrifon a chyngor ariannol.

Rhaid i ymgeiswyr fod â chymwysterau CCAB, AAT neu CCAB llawn neu rannol, a meddu ar wybodaeth dda am gyllid llywodraeth leol. Mae sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da yn hanfodol, yn ogystal â’r gallu i gynhyrchu gwaith o safon uchel o fewn terfynau amser llym. 

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â phrofiad a chymwysterau addas sy’n ateb gofynion manyleb y person.

Dylai ymgeiswyr roi sylw arbennig i’r Adran Gwybodaeth Ategol ar y ffurflen gais. Dylech gyfeirio at bob pwynt yn y Fanyleb Person ac ateb y pwyntiau hynny, gan gynnwys tystiolaeth o’r sgiliau, profiad a gwybodaeth sydd gennych ym mhob un o’r meysydd hyn a rhoi enghreifftiau ymarferol sy’n dangos eich gallu.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Tracy Hughes, Cyfrifydd y Grŵp ar (029) 2087 2279.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.                     

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau yn Saesneg.

Similar jobs

Similar jobs